အထူးဝမ္းနည္းေၾကကြဲျခင္း။

HTOO Group of Companies ၏ ဒုတိယ ဥကၠဌ ဦးေဇာ္မင္း (ခ)

ဦးလုလု ၏ ဇနီးျဖစ္သူ  (ေဒၚေအးေအး@ LE AH HAUNG)

အသက္ (၆၄) ႏွစ္ သည္ ၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ၂၀ ရက္ေန႔၊ နံနက္

(၈:၃၀) အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေတာင္ၾကား

(၂) ရပ္ကြက္ ရွိ၊ ေနအိမ္တြင္ ကြယ္လြန္ အနိစၥေရာက္သြားပါ

သျဖင့္ မိသားစုႏွင့္ထပ္တူ အထူးဝမ္းနည္းေၾကကြဲရပါသည္။

ကြယ္လြန္သူ (ေဒၚေအးေအး@ LE AH HAUNG)  ေကာင္းရာ

သုဂတိသို႔ ေရာက္ရွိပါေစေၾကာင္း AGD ဘဏ္မိသားစုမွ

ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႔သအပ္ပါသည္။

News
Promotions
June 20, 2020
HTOO Group of Companies ၏ ဒုတိယ ဥကၠဌ ဦးေဇာ္မင္း (ခ) ဦးလုလု ၏ ဇနီးျဖစ္သူ (ေဒၚေအးေအး@ LE AH HAUNG) အသက္ (၆၄) ႏွစ္ သည္ ၂၀၂၀ခုႏွစ္၊…
June 17, 2020
AGD Bank one of the leading financial institutions in Myanmar, announces a signing of a loan agreement with Japfa Comfeed…
February 28, 2021
20% off on Food Only for All AGD Cards Holders
December 31, 2020
AGD presents a promotion from Horn which allows AGD Visa Credit Card Holders to apply a 10% discount on all item purchases!

Exchange rate

Buy
Sell
usd
eur
sgd
thb
usd
eur
sgd
thb
Updated: 09. 07. 2020