တစ္ဦးခ်င္း ဝန္ေဆာင္မႈ

AGD ဘဏ္၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွ မိမိ ႏွစ္သက္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈကို ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳျပီး သင့္အနာဂတ္အတြက္ ေငြေၾကးတိုးပြားေစရန္ ဖန္တီးႏိုင္ပါသည္။

Personal Account
Foreign Currency Accounts
Cards and Merchant Services

Grow with us!

Join Myanmar’s fastest growing Bank and grow your savings.

Loans
Remittance
E-Banking
News
Promotions
June 20, 2019
အာရွစိမ္းလန္းမႈဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္လီမိတက္ ႏွင့္ မဟာေဘာဂေငြေၾကးကုမၸဏီလီမိတက္ (MBF) တုိ႔မွ၂၀၁၉၊ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ တြင္…
March 20, 2019
David is originally from Myanmar and emigrated to Australia with his family when he was 19 years of age. He has over 40+ years…
January 4, 2019
Get up to 40% discount with use of AGD Visa Credit Cards!
January 1, 2019
Enjoy a 10% discount with an AGD Platinum Visa Credit Card!

Exchange rate

Buy
Sell
usd
eur
sgd
thb
usd
eur
sgd
thb
Updated: 23. 07. 2019