တစ္ဦးခ်င္း ဝန္ေဆာင္မႈ

AGD ဘဏ္၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွ မိမိ ႏွစ္သက္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈကို ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳျပီး သင့္အနာဂတ္အတြက္ ေငြေၾကးတိုးပြားေစရန္ ဖန္တီးႏိုင္ပါသည္။

Personal Account
Foreign Currency Accounts
Cards and Merchant Services

Grow with us!

Join Myanmar’s fastest growing Bank and grow your savings.

Loans
Remittance
E-Banking
News
Promotions
September 16, 2019
AGD Bank Ltd, one of the leading financial institutions in Myanmar, announces a signing of a Bilateral Loan Agreement with Maha…
September 3, 2019
အာရွစိမ္းလန္းမႈဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္မွ Pact Global Microfinance Fund (PGMF) ႏွင့္ ဘ႑ာေရးသေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္။…
July 25, 2019
Apply now for an AGD Visa Credit Card with no joining or annual fee! Offer applies to Fixed Deposit customers wanting to apply…
January 4, 2019
Get up to 40% discount with use of AGD Visa Credit Cards!

Exchange rate

Buy
Sell
usd
eur
sgd
thb
usd
eur
sgd
thb
Updated: 17. 09. 2019