အာရွစိမ္းလန္းမႈဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္(AGD Bank)ႏွင့္ Pact Global Microfinance Fund (PGMF) တို႔ၾကား ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၀ ဘီလီယမ္ ေခ်းေငြသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ေရးထိုး

အာရွစိမ္းလန္းမႈဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္မွ Pact Global Microfinance Fund (PGMF) ႏွင့္ ဘ႑ာေရးသေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲကို အာရွစိမ္းလန္းမႈဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္ ရံုးခ်ဳပ္၊ ျမန္မာတြင္ AGD ဘဏ္မွ Chief Business Officer ဦးျပည္စိုးထင္၊  PGMF မွ President ႏွင့္ COO ျဖစ္သူ Fahmid Bhuiya တို႔ဦးေဆာင္ျပီး ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ စက္တင္ဘာလတြင္ သေဘာတူညီ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ 

သေဘာတူညီမႈ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေငြေႀကးက႑ပိုမိုဖြံ႕ျဖိဳးလာေစရန္ႏွင့္ PGMF မွတဆင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

အာရွစိမ္းလန္းမႈဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္လီမိတက္ရဲ႕ Chief Business Officer ျဖစ္သူ ဦးျပည္စိုးထင္မွ “ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႕  Pact Global Microfinance Fund နဲ႕ ေငြေႀကးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈလက္မွတ္ေရးထိုးရျခင္းကို ဝမ္းေျမာက္စြာ အသိေပးအပ္ပါတယ္။ AGD ဘဏ္ရဲ႕ အဓိက ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားရဲ႕အနာဂတ္ကို ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ အေထာက္အပံ့ေပးဖို႕ပဲျဖစ္ပါတယ္” လို႕ ဆိုပါသည္။ 

“PGMF က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အႀကီးဆံုးနဲ႔ အဦးဆံုးေသာ အေသးစားေငြေႀကး ေထာက္ပံ့ေရး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး  ျမိဳ႕နယ္ ၇၉ျမိဳ႕နယ္က ေက်းရြာေပါင္း ၁၄ ၈၃၆ ေက်းရြာမွာ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၄၅၀၀နဲ႕ လုပ္ကိုင္ေနပါတယ္။ PGMF အေနနဲ႕ ၁၉၉၇ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ျပီး လူေပါင္း ၁၇၆၄၁၃၆ဦးေရ အထိ ေခ်းေငြမ်ားခ်ထားလုပ္ကိုင္ေပးခဲ့ျပီး ထုိသူမ်ားထဲမွ ၉၈%ဟာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခုရရွိတဲ့ ေခ်းေငြ ၁၀ ဘီလီယမ္ဟာဆိုရင္ ျမန္မာ့ေက်းလက္ေဒသမွာရွိတဲ့ မိသားစုေပါင္း ၃ေသာင္းခန္႕ရဲ႕ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳး ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းတို႔မွာ ပိုမို ေထာက္ပံ့ကူညီေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္” လို႕ PGMF ရဲ႕ President နဲ႕ COO ျဖစ္သူ Mr.Fahmid Bhuiya က ဆိုပါသည္။
 

News
Promotions
September 16, 2019
AGD Bank Ltd, one of the leading financial institutions in Myanmar, announces a signing of a Bilateral Loan Agreement with Maha…
September 3, 2019
အာရွစိမ္းလန္းမႈဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္မွ Pact Global Microfinance Fund (PGMF) ႏွင့္ ဘ႑ာေရးသေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္။…
July 25, 2019
Apply now for an AGD Visa Credit Card with no joining or annual fee! Offer applies to Fixed Deposit customers wanting to apply…
January 4, 2019
Get up to 40% discount with use of AGD Visa Credit Cards!

Exchange rate

Buy
Sell
usd
eur
sgd
thb
usd
eur
sgd
thb
Updated: 17. 09. 2019