ကုမၸဏီ၊ အဖြဲ႔အစည္း ဝန္ေဆာင္မႈ

AGD ဘဏ္မွ သင့္လုပ္ငန္းတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ကူညီရန္အသင့္ရွိပါသည္။ ဘက္ေပါင္းစံုမွ လိုအပ္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ရွိပါသည္။

AGD ဘဏ္၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာမည္သည့္လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမဆို လုပ္ငန္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိျပီးအဆင္ေျပေစႏိုင္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ဘဏ္၀န္ထမ္းမ်ားမွ

ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါသည္။

Corporate Accounts
Loans
Trade Finance

Grow with us!

Join Myanmar’s fastest growing Bank and grow your savings.

Foreign Currency Accounts
Currency Exchange
Remittance
Bank Guarantees
Value Added Services
News
Promotions
February 4, 2020
Golf ကစားသမား ဟိန္းစည္သူအား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္ AGD ဘဏ္မွ Sponsorship စာခ်ဳပ္သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။…
January 22, 2020
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ေငြေၾကးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထဲမွ ဦးေဆာင္လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ AGD ဘဏ္အေနျဖင့္ေစ်းကြက္ဦးေဆာင္ေနေသာ…
July 25, 2019
Apply now for an AGD Visa Credit Card with no joining or annual fee! Offer applies to Fixed Deposit customers wanting to apply…
January 4, 2019
Get up to 40% discount with use of AGD Visa Credit Cards!

Exchange rate

Buy
Sell
usd
eur
sgd
thb
usd
eur
sgd
thb
Updated: 02. 04. 2020