ကုမၸဏီ၊ အဖြဲ႔အစည္း ဝန္ေဆာင္မႈ

AGD ဘဏ္မွ သင့္လုပ္ငန္းတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ကူညီရန္အသင့္ရွိပါသည္။ ဘက္ေပါင္းစံုမွ လိုအပ္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ရွိပါသည္။

AGD ဘဏ္၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာမည္သည့္လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမဆို လုပ္ငန္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိျပီးအဆင္ေျပေစႏိုင္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ဘဏ္၀န္ထမ္းမ်ားမွ

ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါသည္။

Corporate Accounts
Loans
Trade Finance

Grow with us!

Join Myanmar’s fastest growing Bank and grow your savings.

Foreign Currency Accounts
Currency Exchange
Remittance
Bank Guarantees
Value Added Services
News
Promotions
June 20, 2019
အာရွစိမ္းလန္းမႈဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္လီမိတက္ ႏွင့္ မဟာေဘာဂေငြေၾကးကုမၸဏီလီမိတက္ (MBF) တုိ႔မွ၂၀၁၉၊ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ တြင္…
March 20, 2019
David is originally from Myanmar and emigrated to Australia with his family when he was 19 years of age. He has over 40+ years…
January 4, 2019
Get up to 40% discount with use of AGD Visa Credit Cards!
January 1, 2019
Enjoy a 10% discount with an AGD Platinum Visa Credit Card!

Exchange rate

Buy
Sell
usd
eur
sgd
thb
usd
eur
sgd
thb
Updated: 23. 07. 2019