ကၽြႏုု္ပ္တုုိ႔အေၾကာင္း

၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွစတင္၍ AGDဘဏ္သည္ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မူမ်ားကိုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပတြင္လည္း AGD ဘဏ္သည္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမိတ္ဖက္ ျဖစ္သည့္ သင့္ကို ေက်နပ္မႈ ့ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု အျပည့္အဝယံုၾကည္ပါသည္။

The Bank that grows with you.

The purpose of all life is development and enrichment. Every Human Being, in fact, every living thing, has an inalienable right to all the development to which it is capable.

A Human Being’s right to life implies his right to have the free and unrestricted access of all things, which may be necessary to assist him realize his fullest mental, spiritual, and physical potential. In other words, every human being has the right to be rich and enjoy everything life has to offer.

There are three major motives for our lives: We live for our body. We live for our mind. And, we live for our soul. These three constituents are, at the same time, both highly distinctive of each other, as well as highly inter-dependent from each other.

What do we stand for?
 

ကၽြန္ုပ္တုိ႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္

ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္ အေကာင္းမြန္ဆုံး ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးနုိင္ရန္ႏွင့္ ေငြအပ္ႏွံသူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိအေကာင္းဆုံးျဖည္႔ဆည္းေပးနုိင္ရန္ အဓိကထားၿပီးရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ကၽြန္ုပ္တုိ႔၏ အျမင္

အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တုိးတက္ေနေသာ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေဆာက္အအုံႀကီးအတြက္ ၿမဲျမံစြာ ရပ္တည္ပါ၀င္ၿပီးနုိင္ငံေတာ္အတြက္အေရးပါေသာဘဏ္လုပ္ငန္းကုိဖြံ႕

ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ဦးတည္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

AGD Bank in Numbers

700k

သံုးစဲြသူဦးေရ

190+

ATMS

77

ဘဏ္ခဲြအေရအတြက္

 

Our Team

U Tay Za
Senior Executive Chairman
U Than Ye
Chairman
U Htoo Htet Tay Za
Managing Director
U Wai Lin Oo
Deputy Managing Director
U Pyi Soe Htin
Chief Business Officer
U Wai Lynn Htoon
Executive Director, Business Development and Projects
Bhuvanesh Shukla
Chief Technology Officer
Daw May Marlar Maung Gyi
Deputy Executive Director, Head of Research & Development
Mr. Hari Subramanian
Chief Financial Officer (CFO)
Mr. Kamil Bakar
Head of Corporate Banking
Mr. Sohrab Gheibi
Head of Treasury
Daw Aye Aye Khaing
Head of Credit
U Maung Maung Soe Moe
Head of Human Resources
U Kyaw Hlaing Win
Head of Card & Payments
Daw Yi Yi Khaing San
Head of Admin
Daw Htet Ei Phyu
Deputy Head of Retail (Business)
U Ko Moe
Deputy Head of Retail (Operations)
U Thuyain Aung
Head of Marketing
U Tin Maung
HEAD OF BUSINESS INTELLIGENCE
Daw Zin May Lwin
Head of Internal Audit
Daw Lin Lin Hlaing
Deputy Head of Treasury
Mr. Julien Mathier
Institutional Sales Manager, International Banking Division
Mr. James Faulkner
Marketing Executive
U Saw Chit Tun
Customer Service Manager

Do you want to work for AGD Bank?

ကၽြနု္ပ္တို႔ အေလးအျမတ္ထားေသာ တန္ဖိုးမ်ား

01
ထိုးထြင္းႀကံဆမႈရွိျခင္း

AGD ဘဏ္၏ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားသည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြင္းထိပ္ဆံုးျဖစ္ေနေစရမည္။ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားသည္ ယခုအေကာင္းဆံုး ျဖစ္ရန္အတြက္သာမက၊ အနာဂတ္တြင္လည္းသံုးစဲြသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကိုအေကာင္းဆံုး ျဖည့္ဆည္းေပးပါမည္။

02
လူထုကို အေလးအျမတ္ျပဳ ျခင္း

AGD ဘဏ္သည္ မိမိတို ့၏သံုးစြဲသူမ်ားသာမက မိမိတို ့၏ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတစ္ဦးခ်င္းစီ၏အၾကံေပးမႈမ်ားကိုလည္း အေလးထားပါသည္။ ဝန္ထမ္းတိုးတက္မႈသည္AGDဘဏ္အတြက္အေရးပါ ၍ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ ေသာဝန္ထမ္းမ်ားကို အသိအမွတ္ ျပဳခ်ီးေျမွာက္ဂုဏ္ျပဳေပးပါသည္။

03
ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း

AGD ဘဏ္သည္ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုတင္းၾကပ္စြာလုုိက္နာေဆာင္ရြက္ပါ သည္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားျဖစ္သည့္ အေပးအယူႏွင့္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာဆက္ဆံမႈမ်ား ကိုလည္းထင္သာျမင္သာရွိစြာလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

04
နွလံုးသားျဖင့္ နားေထာင္ေပးျခင္း

ဖံြ ့ျဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အနာဂတ္လွပေစရန္ AGD ဘဏ္အေနျဖင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအေျခခံအုတ္ျမစ္ ကိုခိုင္မာေအာင္ ဦးစြာတည္ေဆာက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။

05
ကတိျပဳ ျခင္း

ျမင့္မားသည့္စြမ္းေဆာင္ရည္၊ စည္းလံုးမႈ၊ တာဝန္ခံမႈမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေပးရန္ AGD ဘဏ္အေနျဖင့္ အာမခံေပးႏိုင္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တို႔၏ Customer မ်ားအား ကတိေပးခ်က္

01
မွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ အေျဖေပးျခင္း

သံုးစြဲသူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အျမဲေလ့လာျပီး အေကာင္းဆံုးေသာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကိုေပးအပ္ပါသည္။AGD၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ မိမိတို ့၏ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို သံုးစြဲသူမ်ားအဆင္ေျပေခ်ာေမြ ့ေစရန္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာလမ္းညႊန္မႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

02
တရားမွ်တစြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း

ဘဏ္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ေရရွည္တည္တံခိုင္ျမဲသည့္ဆက္ဆံေရးသည္AGD ဘဏ္အတြက္အလြန္အေရးၾကီးပါသျဖင့္  သုံးစြဲသူမ်ားကိုရိုေသေလးစားစြာဆက္ဆံပါသည္။

03
အခ်ိန္ ေနရာမေရြး သင့္အတြက္ အျမဲရွိျခင္း

သင္၏ေငြေၾကးဆိုင္ရာအခက္အခဲမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ AGDဘဏ္သည္သင္ႏွင့္အတူအျမဲရွိေနပါသည္။

04
ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေလ့လာသင္ယူျခင္း

သံုးစြဲသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုအစဥ္အျမဲနားလည္ေအာင္အထူး ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေပးေနပါသည္။

Corporate Social Responsibility 

AGD ဘဏ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္စိမ္းလန္းလွပလာေစေရးအတြက္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ ပါ၀င္အားျဖည့္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ျပည္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အားသြန္ခြန္စိုက္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

 

Awards & Achievements